04.05.2021

Zmiana w zakresie potwierdzenia obecności uczestników usług zdalnych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Wytycznymi IZ RPO WŁ, Operator zaktualizował Suplement do Regulaminu, który wprowadza zmianę w zakresie potwierdzenia obecności uczestników biorących udział w usługach realizowanych zdalnie (pkt.12):

W przypadku zdalnych usług szkoleniowych Usługodawca powinien zapewnić jedno z dwóch poniższych rozwiązań w zakresie potwierdzenia obecności pracowników:

  1. dostęp do wygenerowanych z systemu potwierdzeń obecności uczestników usługi  (czas zalogowania i wylogowania), na podstawie których Trener sporządza listę obecności; lub, jeśli system nie przewiduje możliwości raportów:
  2. listy obecności z każdego dnia usługi sporządzone i podpisane przez Trenera na podstawie codziennych potwierdzeń mailowych uczestnictwa na usłudze wysłanych przez każdego uczestnika do Trenera/ dostawcy usługi na początku i na końcu usługi w danym dniu. Potwierdzenia mailowe powinny zawierać widoczny adres nadawcy, datę i godzinę wysłania oraz pełną nazwę usługi rozwojowej i jej termin. Przekazywanie zbiorczych mailowych potwierdzeń uczestnictwa w kilku usługach w danym miesiącu wysłane po zakończeniu ostatniej z nich nie będzie podstawą do uznania kwalifikowalności ww. usług.